نمایش دادن همه 9 نتیجه

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی طلایی12ماهه

46,800,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 4 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:72 ساعت در 12ماه
محاسبه هر ساعت: 65هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 390هزار تومان
مبلغ: 4میلیون و 680هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی طلایی6ماهه

27,000,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 4 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:36 ساعت در6 ماه
محاسبه هر ساعت: 75هزار تومان
محاسبه برای هرماه: 450هزار تومان
مبلغ: 2میلیون و 700هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی طلایی پایه(یکبار)

5,700,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 4 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:6 ساعت در 1ماه
محاسبه هر ساعت: 95هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 570هزار تومان
مبلغ: 570هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی نقره ای12ماهه

36,000,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 2 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:36 ساعت در 12ماه
محاسبه هر ساعت: 100هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 300هزار تومان
مبلغ: 3میلیون و 600هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریک

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی نقره ای6ماهه

21,600,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 2 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:18 ساعت در 6ماه
محاسبه هر ساعت: 120هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 360هزار تومان
مبلغ: 2میلیون و 160هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی نقره ای پایه(یکبار)

4,350,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 2 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:3 ساعت در1 ماه
محاسبه هر ساعت: 145هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 435هزار تومان
مبلغ: 435هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی برنزی12ماهه

21,600,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل : دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 1 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:18 ساعت در12 ماه
محاسبه هر ساعت: 120هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 180هزار تومان
مبلغ: 2میلیون و 160تومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی برنزی6ماهه

12,150,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل : دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : 1 باردرماه
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:9 ساعت در 6ماه
محاسبه هر ساعت: 135هزار تومان
محاسبه برای هر ماه: 203هزار تومان
مبلغ: 1میلیون و 215تومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریک

خدمات نگهداری هاست و بروزرسانی برنزی پایه(یکبار)

2,700,000 ریال
پشتیبانی فنی شامل:
مدیریت هاست:دارد
نگهداری فضا:دارد
مدیریت ایمیل :دارد
مدیریت دیتا بیس:1
مدیریت php: دارد
مدیریتFTP: دارد
آپدیت وردپرس : دارد
پارک دامنه : دارد
بک آپ : دارد
کنترل پنل:cPanel
کنترل پنل:Pelesk
بررسی و گزارش امنیتی سایت
گزارشات بازدید کنندگان
تعداد : یکبار سفارش
مرحله: هفته ای یک بار
زمان:1.5 ساعت در1 ماه
محاسبه هر ساعت: 180هزار تومان
محاسبه برای هرماه: 270هزار تومان
جمع مبلغ: 270هزارتومان
محل سرور: ایران/اروپا/آمریکا